Logo Taplio

Taplio

Simon Parsons's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Simon Parsons and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Simon Parsons

Simon Parsons

open on linkedin

๐™„'๐™ข ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™– ๐™˜๐™ค๐™–๐™˜๐™. ๐™„ ๐™˜๐™ง๐™š๐™–๐™ฉ๐™š ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ฉ๐™ค ๐™๐™š๐™ก๐™ฅ ๐™ฅ๐™š๐™ค๐™ฅ๐™ก๐™š ๐™—๐™ช๐™ž๐™ก๐™™ ๐™–๐™ฃ ๐™ค๐™ฃ๐™ก๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™—๐™ช๐™จ๐™ž๐™ฃ๐™š๐™จ๐™จ ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™ก๐™ค๐™ซ๐™š. The traditional education system is becoming highly irrelevant due to high costs and slow moving information that cannot keep pace with technology. Online educators (digital entrepreneurs) will fill the gap by creating courses and coaching programs helping people learn quicker at a lower cost where everyone benefits. On top of that, it is no longer necessary for content to be distributed with 5 middlemen taking the profits away from creators. The future is exciting for educator/creators who take advantage of the modern creator economy. ๐™ƒ๐™ค๐™ฌ ๐™„ ๐™œ๐™ค๐™ฉ ๐™๐™š๐™ง๐™š: When I was a kid, I was told if you want to be successful you need to 'go to school, work hard, and get a high paying job like a doctor or lawyer'. I hated school so I thought I was destined to never succeed. Everything changed when by a stroke of luck got a job at the Country Club as a busboy. For years I worked my way up into leadership while also with learning from the wealthy about entrepreneurship and money. Eventually my boss booted me out so that I could go create my own business because he believed in me more than I did. At first I crashed and burned but in the 2005, after being on the brink of bankruptcy, I learned about digital marketing and built my first 6 figure online business. That did well for years but then I crashed and burned again because I couldn't compete with Amazon & E-bay. Then I got into Sales at a Fortune 500 company and reached Presidents Club 8 out of 9 years, closing over $30 million in deals. I learned how to sell without being pushy or high pressure. One by one I started learning more High Value Skills that have helped me thrive in the modern creator economy and now I teach these skills to other Digital Entrepreneurs. ๐™‹๐™ก๐™š๐™–๐™จ๐™š ๐™ง๐™š๐™–๐™™ ๐™ข๐™ฎ ๐™ฉ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™–๐™ก๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™˜๐™๐™š๐™˜๐™  ๐™ค๐™ช๐™ฉ ๐™ข๐™ฎ ๐™›๐™š๐™–๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™š๐™™ ๐™จ๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ. I'm not here to sell you anything but you can subscribe to my Digital Entrepreneur Newsletter, as well as my High Value Skills Podcast on Spotify or Apple. I give away 98% of what I know and occasionally sell some things. PS: There are 2 free gifts waiting for you when you subscribe to my newsletter.

Check out Simon Parsons's verified LinkedIn stats (last 30 days)


What is Simon talking about?

No chart data found. Please try a different timeframe


Who is engaging with Simon


Simon Parsons's Best Posts (last 30 days)

use Taplio to search all-time best posts


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free