Logo Taplio

Taplio

Ben Latour ๐Ÿ—ฃ๏ธ's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Ben Latour ๐Ÿ—ฃ๏ธ and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Ben Latour ๐Ÿ—ฃ๏ธ

Ben Latour ๐Ÿ—ฃ๏ธ

open on linkedin

Don't you hate it when you speak English and they ask you to repeat yourself... twice? Do you feel like people treat you different, or don't take you seriously? Wouldn't it be easier if you could finally just feel confident speaking English and be understood the first time? There's no denying it. These days, English isn't just an asset - it's a minimum. In today's world, you need to be able to speak English clearly and be understood, and until you can confidently do that, it will keep holding you back. โœ… You want to make a good impression. โœ… You want people to understand you the first time. โœ… You want to feel confident and comfortable when you speak English. โœ… You want to sound clear and credible to maximize your opportunities. โœ… You wish you could be valued for your skills and who you are - not for how you speak. Unfortunately, they don't teach you this in school. To make things worse, it makes it a lot more difficult to gain the same trust and credibility as someone with clear and confident English. I've lived in 5 countries, and I know the pain of not being able to say and do what I want, feeling like language is limiting my opportunities and my happiness. Throughout the years, I've taken all kinds of language courses - even private tutoring and pure immersion - and something was always missing, so I developed and tested my own methods, backing them up with academic research. Today, I speak 5 languages fluently. It turns out that unless you have the right kind of help, methods, and accountability, chances are you'll never manage to confidently speak English without an accent. The process I teach is quite simple, and can be broken into a few simple steps: 1๏ธโƒฃ - Become aware of your strengths and shortcomings 2๏ธโƒฃ - Re-train your mouth to speak like a native 3๏ธโƒฃ - Automate your new habits, starting with what's relevant to YOU! Over the years, I've helped hundreds of people speak clearly and feel confident in English. Those who've taken action and implemented this simple process have not only managed to sound confident and natural in English, but their pronunciation in other languages has improved as well! If you're a busy person who realizes how important it is to speak English confidently and clearly, you're not happy with what you sound like in English, and you want to improve quickly, send me a connection request and I'll be happy to discuss your situation with you. Free discovery sessions available at Latourlanguage.com

Check out Ben Latour ๐Ÿ—ฃ๏ธ's verified LinkedIn stats (last 30 days)


What is Ben talking about?

No chart data found. Please try a different timeframe


Who is engaging with Ben


Ben Latour ๐Ÿ—ฃ๏ธ's Best Posts (last 30 days)

use Taplio to search all-time best posts


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free