Logo Taplio

Taplio

Maria Eugenia Espinoza Molina ๐Ÿ™'s Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Maria Eugenia Espinoza Molina ๐Ÿ™ and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Maria Eugenia Espinoza Molina ๐Ÿ™

Maria Eugenia Espinoza Molina ๐Ÿ™

open on linkedin

I'll help you better understand your business financial with a simplified approach. We've got to make the numbers simple. That every person in the management table will look at the in a consistent way. Finance is critical to EVERY person on your management team (vol and price, margins, inventories, payment terms to customers, negotiations with suppliers, that doesn't sound just finance, right?) It's absolutely critical as a leader of a business that you understand your story, your numbers. That's why I am here to help. Who am I? I am a Finance and Data driven partner that plays a strategic role in managing company's growth. Major experience in Commercial Finance. Knowledge in HR processes, Brand Portfolio management, TMD Capabilities and Business Intelligence. TOC continuous learner, TOCICO member and YNAB practitioner. Passionate about continuous learning, self-improvement and love for reading. My life principles: 1- People are good 2- Every conflict can be removed 3- Every situation, no matter how complex it initially looks, is exceedingly simple 4- Every situation can be substantially improved. Even the sky is not the limit 5- Every person can live a full life 6- There is always a win-win solution My values: In all things to love and serve Specialties: One of the relatively few in Finance with experience in Marketing and HR. Mom of two beautiful girls!

Check out Maria Eugenia Espinoza Molina ๐Ÿ™'s verified LinkedIn stats (last 30 days)


What is Maria Eugenia talking about?

No chart data found. Please try a different timeframe


Who is engaging with Maria Eugenia


Maria Eugenia Espinoza Molina ๐Ÿ™'s Best Posts (last 30 days)

use Taplio to search all-time best posts


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free